Algemene voorwaarden webshop (B2C)

Artikel 1 – Definities

 1. Roboclean Benelux: Rain Air Benelux BV, gevestigd te Roeselare, onder ondernemingsnummer 0746.922.467, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als verkoper.
 2. De wederpartij van de verkoper wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als koper.
 3. Partijen zijn verkoper en koper samen.
 4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de koopovereenkomst tussen partijen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens verkoper.
 2. Afwijken van deze algemene voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.

Artikel 3 – Betaling

 1. De volledige koopsom wordt altijd meteen in de webshop voldaan. Bij reservering wordt in sommige gevallen even aanbetaling verwacht. In dat geval krijgt de koper even bewijs van de reservering en de vooruitbetaling.
 2. Betaalt de koper niet op tijd, dan is hij in gebreke. Blijft de koper in gebreke, dan is de verkoper gerechtigd de verplichtingen op te shorten totdat de koper aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 3. Blijft de koper in gebreke, dan zeal de verkoper tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot de invordering komen voor rekening van de koper. Deze incassokosten woden berekend aan de hand van het  Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van verkoper op de koper onmiddellijk opeisbaar.
 5. Weigert de koper zijn medewerking adan de uitvoering van de opdracht door de verkoper, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan verkoper te betalen.

Artikel 4 – Aanbiedingen, offertes en prijs

 1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in heft aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binmen de gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.
 2. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven koper bij overschrijding daarvan green recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen.
 4. De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijs bestaat uit de koopprijs inclusief de verschuldigde btw en eventuele andere overheidsheffingen.

Artikel 5 – Herroepingsrecht

 1. De consument krijgt het recht om na ontvangst van de bestselling binmen 14 dagan de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden (herroepingsrecht). De termijn begint te lopen vanaf het moment dat de (gehele) bestelling door de consument is ontvangen.
 2. Er bestaat green herroepingsrecht wanneer de producten volgens zijn specificaties zijn gemaakt of slechts kort houdbaar zijn.
 3. De koper verliest zijn herroepingsrecht wanneer hij producten heeft verbruikt. Eventuele aangebroken producten kan hij niet terugsturen. Roboclean Benelux raadt daarom aan om kartonnen verpakkingen niet te openen en er voorzichtig mee om te springen.
 4. De consument kan een herroepingsformulier van verkoper gebruiken. Verkoper is gehouden dit terstond na de vraag van koper ter beschikking te stellen.
 5. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het ongebruikte en onbeschadigde product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele verzendverpakking aan verkoper retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 6 – Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst word gewijzigd of aangevuld, kan heft tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Verkoper stelt koper hiervan zo snel mogelijk op de hoogte.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht verkoper koper her vooraf schriftelijk in.
 4. Indien partijen even vast prijs zijn overeengekomen, geeft verkoper daarbij in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst even overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.
 5. In afwijking van het bepaalde in het derde lid van dit artikel kan verkoper green meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.

Artikel 7 – Oplevering en risico-overgang

 1. Zodra het gekochte door de koper in ontvangst is genomen, gaat het risico over van verkoper navar koper.

Artikel 8 – Onderzoek en reclames

 1. Koper is gehouden  het geleverde op het moment van (af)levering, maar in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (laten) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen partijen zijn overeengekomen, althans dat kwaliteit en kwantiteit voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden.
 2. Reclames met betrekking tot beschadigingen, tekorten of verlies van geleverde goederen moeten binnen 10 werkdagen na de dag van aflevering van de goederen door koper schriftelijk bij verkoper worden ingediend.
 3. Bij gegrondverklaring van de klacht binnen de gestelde termijn heeft verkoper het recht om óf te herstellen, óf opnieuw te leveren, óf om van de levering af te zien en koper even creditnota te sturen voor dat deal van de koopprijs.
 4. Geringe en/of branche gebruikelijke afwijkingen en verschil van kwaliteit, aantal, maat of afwerking kunnen net aan verkoper woden tegengeworpen.
 5. Klachten met betrekking tot een bepaald product hebben green invloed op andere producten dan wel onderdelen behorende bij diezelfde overeenkomst.
 6. Na heft verwerken van de goederen bij koper woden green reclames meter geaccepteerd.

Artikel 9 – Monsters en modellen

 1. Is aan koper een monster of model getoond of verstrekt, dan word heft vermoed slechts als prijsaanduiding te zijn verstrekt zonder dat de te leveren zaak daaraan behoeft te beantwoorden. Dit is anders als partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat de te leveren zaak wel daarmee zal overeenstemmen.
 2. Bij overeenkomsten ter zake van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen eveneens vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn, zonder dat de te leveren zaak daaraan behoeft te beantwoorden.

Artikel 10 – Levering

 1.  Levering geschiedt ‘af magazijn’. Dit houdt in dat alle kosten voor koper zijn.
 2. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat verkoper deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan well op het moment waarop deze zaken hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
 3. Indien koper aflame weigert of nalatig is in het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is verkoper gerechtigd de zaak voor rekening en risico van koper op te slaan.
 4. Indien de zaken worden bezorgd, is verkoper gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen.
 5. Indien verkoper gegevens van koper nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze gegevens aan verkoper ter beschikking heeft gesteld.
 6. Een door verkoper opgegeven termijn voor levering is indicatief. Dit is nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van de termijn moet koper verkoper schriftelijk in gebreke stellen.
 7. Verkoper is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij partijen dit anders schriftelijk zijn overeengekomen of aan deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Verkoper is bij levering in delen gerechtigd deze delen afzonderlijk te factureren.

Artikel 11 – Overmacht

 1. Kan verkoper net, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen unit de overeenkomst voldoen door overmacht, dan is hij niet aansprakelijk voor door koper geleden schade.
 2. Onder overmacht verstaan partijen in ieder geval iedere omstandigheid waarmee verkoper ten tijde van heft aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs net door de koper kan worden verlangd coals bijvoorbeeld ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroolog, even oproer, molest, sabotage, terrorisme, energiestoring, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, werkstakingen, werkliedenuitsluiting, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden en andere storingen in het bedrijf van verkoper.
 3. Voorts verstaan partijen onder overmacht de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven waarvan verkoper afhankelijk is boor de uitvoering van de overeenkomst, niet aan de contractuele verplichtingen jegens verkoper voldoen, tenzij zulks aan verkoper te verwijten is
 4. Indien zilch een situate zoals hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan verkoper niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zinc bedoelde situatie 30 kalenderdagen  heeft geduurd, hebben partijen hebben partijen het recht recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 5. Ingeval de overmacht langer dan drie mandean voortduurt, heeft coper het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Ontbinding kan alleen via aangetekende brief.

Artikel 12 – Overdracht van rechten

 1. Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen wonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een bepaling met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

 1. Bij de verkoper aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van verkoper totdat koper de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd van verkoper zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 2. Indien de overeengekomen vooruit te betaken bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft verkoper het recht om de werkzaamheden op te shorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Bij een velate levering kan in dat geval niet aan verkoper niet worden tegengeworpen.
 3. Koper is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.  
 4. Koper verplicht zich de onder de eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis op eerste verzoek ter inzage te geven. 
 5. Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen prijs niet conform afspraak is voldaan, heeft verkoper het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat coper volledig en conform afspraak heeft betaald.
 6. In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van koper zijn de verplichtingen van koper onmiddellijk opeisbaar.

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u ons gebruik van cookies.