Algemene verkoopsvoorwaarden

Definities

 1. Roboclean Benelux: Rain Air Benelux BV, gevestigd Rumbeeksesteenweg 262A bus 9, 8800 Roeselare, België wonder ondernemingsnummer 0746.922.467.
 2. Klant: Degene met wide Roboclean Benelux even overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Roboclean Benelux en de klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten en/of producten door of names Roboclean Benelux.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Aanbiedingen en offertes

 1. Aanbiedingen en offertes van Roboclean Benelux zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Een aanbod of offerte is maximaal 1 maand geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte vermeld staat.
 3. Als de klant het aanbod of de offerte niet binnen de gestelde termijn aanvaard, van vervalt het aanbod of de offerte.
 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Aanvaarding

 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Roboclean Benelux zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen de 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
 2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Roboclean Benelux slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

Prijzen

 1. Alle prijzen die Roboclean Benelux hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw (exclusief btw voor handelstransacties) en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen, en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of overeengekomen.
 2. Alle prijzen die Roboclean Benelux hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Roboclean Benelux te allen tijde wijzigen.
 3. Verhogingen van de kostprijzen van de producten, of onderdelen daarvan, die Roboclean Benelux niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 4. De consument heeft het recht de overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.
 5. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Roboclean Benelux vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.
 6. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Roboclean Benelux, geldend voor de periode waarin bij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 7. Indien partijen voor een dienstverlening door Roboclean Benelux een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 8. Roboclean Benelux is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
 9. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger gaat uitvallen, dient Roboclean Benelux de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
 10. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger gaat uitvallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
 11. Roboclean Benelux heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
 12. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Roboclean Benelux prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
 13. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Roboclean Benelux op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Betalingen en betalingstermijnen

 1. De klant moet declaraties binnen de 7 dagen na factuurdatum aan Roboclean Benelux betalen, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld staat.
 2. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale termijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en gebreke is, zonder dat Roboclean Benelux een aanmaning moet hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
 3. Roboclean Benelux behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Gevolgen van niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Roboclean Benelux gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand niet niet-handelstransacties en de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en een schadevergoeding verschuldigd van 10% van het totale factuurbedrag met een minimum van 100,00 € aan Roboclean Benelux.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Roboclean Benelux zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 5. Ingeval van liquidatie, faillissement,of beslag of surseance van betaling aan de zijnde van de klant, zijn de vorderingen van Roboclean Benelux onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Roboclean Benelux, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Roboclean Benelux te betalen.

Recht van reclame

 1. Zodra de klant in verzuim is, is Robocelan Benelux gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
 2. Roboclean Benelux roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
 3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Roboclean Benelux, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.
 4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

Opschortingsrecht

 1. Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Retentierecht

 1. Roboclean Benelux kan beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Roboclean Benelux heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
 2. Het retentierecht geldt eveneens  op grond van eerdere overeenkomsten waaruit blijkt dat de klant nog betalingen verschuldigd is aan Roboclean Benelux.
 3. Roboclean Benelux is nooit aansprakelijk voor de eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruik maken van zijn retentierecht.

Verrekening

 1. Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om schuld aan Roboclean Benelux te verrekenen met een vordering op Roboclean Benelux.

Eigendomsvoorbehoud

 1. Roboclean Benelux blijft eigenaar van alle producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Roboclean Benelux op grond van wat voor met Roboclean Benelux gesloten overeenkomst dan took, met ingebrip van vorderingen intake het tekort schieten in de nakoming.
 2. Tot die tijd kan Roboclean Benelux  zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
 4. Indien Roboclean Benelux een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Roboclean Benelux recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Verzekering

 1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:​
  1. geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onderliggende overeenkomst;
  2. zaken van Roboclean Benelux die bij de klant aanwezig zijn;
  3. zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd.
 2. De klant geeft op eerste verzoek van Roboclean Benelux de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Bewaring

 1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

Garantie

 1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Roboclean Benelux enkel een inspanningsverplichting en dus geen reslutaatsverplichting.
 2. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.
 3. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik van de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
 4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd. althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

Uitvoering van de overeenkomst

 1. Roboclean Benelux voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. Roboclean Benelux heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Roboclean Benelux tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Roboclean Benelux tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

Informatieverstrekking door de klant

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Roboclean Benelux.
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Roboclean Benelux de betreffende bescheiden.
 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Roboclean Benelux redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Duur van de overeenkomst betreffende een dienst

 1. De overeenkomst tussen Roboclean Benelux en de klant betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan voor de duur van 15 jaar, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Na afloop van de termijn genoemd in lid 1 van dit artikel wordt de overeenkomst stilzwijgend omgezet in een overeenkomst van onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 3 (drie) maanden, c.q. een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand, waardoor de overeenkomst van rechtswege eindigt.
 3. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet de klant Roboclean Benelux schriftelijk in gebreke stellen.

Opzeggen overeenkomst dienst voor bepaalde tijd

 1. De klant of consument kan een overeenkomst betreffende een dienst die voor bepaalde tijd is aangegaan niet eerder dan na 1 (één) jaar opzeggen.
 2. Na afloop van de looptijd van minimum 1 (één) jaar kan de voornoemde overeenkomst opgezegd worden door de klant met inachtneming van een opzegtermijn van 3 (drie) maanden.
 3. Na afloop van de minimum looptijd van 1 (één) jaar kan de voornoemde overeenkomst opgezegd worden door de klant met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.
 4. Indien de overeenkomst betreffende een dienst voor minder dan 1 (één) jaar is aangegaan, dan is de overeenkomst tussentijds niet opzegbaar.

Intellectueel eigendom

 1. Roboclean Benelux behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen-, modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc…, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De klant mag genoemde intellectuele rechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Roboclean Benelux (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

Geheimhouding

 1. De klant houdt iedere informatie (in welke vorm dan ook) die hij van Roboclean Benelux ontvangt geheim.
 2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Roboclean Benelux waarvan de klant weet dat hij redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim en vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat de verspreiding ervan Roboclean Benelux schade kan berokkenen.
 3. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheimhoudt.
 4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie
  1. die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht door de klant;
  2. die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht.
 5. De in dit artikel beschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van3 jaar na afloop ervan.

Boetebeding

 1. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectuele eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete.
  1. is de partij een consument dan bedraagt deze boete € 1.000,
  2. is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000.
 2. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
 3. Voor het verbeuren van deze boete is green voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
 4. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Roboclean Benelux waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Vrijwaring

 1. De klant vrijwaart Roboclean Benelux tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Roboclean Benelux geleverde producten en/of diensten.

Klachten

 1. De klant dient een door Roboclean Benelux afgeleverd product of verleende dienst zo snel mogelijk te onderzoeken op tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Roboclean Benelux daarvan binnen de 8 (acht) kalenderdagen na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 3. Consumenten dienen Roboclean Benelux uiterlijk binnen de 14 (veertien) kalenderdagen na constatering vzn de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving van de tekortkomingen, zodat Roboclean Benelux in staat is hier adequaat op te reageren.
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, dan kan dit in ieder geval niet toe leiden dat Roboclean Benelux gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Roboclean Benelux.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Roboclean Benelux ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

 1. Als Roboclean Benelux een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bijdragen die zij op grond van die overeenkomst aan Roboclean Benelux verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid Roboclean Benelux

 1. Roboclean Benelux is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien Roboclean Benelux aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst.
 3. Roboclean Benelux is nooit aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien Roboclean Benelux aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding vzn de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

 1. Elk recht van de klznt op schadevergoeding van Roboclean Benelux vervzlt in elk gevzl 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt uigesloten het bepzzlde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Roboclean Benelux toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Roboclean Benelux niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan de ontbinding pas plaatsvinden nadat Roboclean Benelux in verzuim is.
 3. Roboclean Benelux heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of tijdig nakomt, dan wel indien Roboclean Benelux kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde 6:75 Burgerlijk wetboek geldt dat een tekortkoming van Roboclean Benelux in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Roboclean Benelux kan worden toegerekend van de wil van Roboclean Benelux onafhankelijke situatie, waaronder de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Roboclean Benelux kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.), wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom- elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer-virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Roboclean Benelux 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan wordt die verplichting opgeschort totdat Roboclean Benelux er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. Roboclean Benelux is in een overmachtsituatie geen enkele (schade-)vergoeding verschuldigd, ook niet als het gevolg van de overmachtsituatie enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen, passe partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Wijziging algemene voorwaarden

 1. Roboclean Benelux is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te Allen tide worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zeal Roboclean Benelux zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Roboclean Benelux.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3.83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen van nietigheid en vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meedere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan taste dit de bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Roboclean Benelux bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
 2. De Belgische rechter in het arrondissement war Roboclean Benelux kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld op 01 september 2021 en treden alsook op deze datum in werking. 

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u ons gebruik van cookies.